4.3 การพัฒนาโปรแกรมด้วย SharpDevelop และโครงสร้างแบบลำดับ

ตัวชี้วัด

ม.4-6/6 เขียนโปรแกรมภาษา

ม.4-6/8 ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

ม.4-6/12 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจโครงสร้างควบคุมแบบลำดับ

2. พัฒนาโปรแกรมแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ด้วยโปรแกรม Sharp Develop ได้

15line28ic6

Introduction…to…Content

1. ก่อนจะเริ่มเรียน เรามาร่วมกันทบทวนบทเรียนเรื่องขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมและภาษา C# ที่ได้เรียนไปในครั้งที่ผ่านมาก่อนนะครับ

2. นักเรียนร่วมกันพิจารณาตัวอย่างโปรแกรมแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ว่ามีการใช้เครื่องมือในในการออกแบบบ้าง และโปรแกรมมีการใช้ฟังก์ชันอะไรในการทำงานบ้าง

27-8-2559 14-45-42

3. นักเรียนสรุปประเด็นการอภิปรายเพื่อนำไว้เปรียบเทียบกับองค์ความรู้ที่ได้หลังเรียนนะครับ

——————————————————————–

Learning

1. นักเรียนเตรียมไฟล์ PowerPoint ของตนเองที่ได้ออกแบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดที่ตนเองต้องการมาแล้ว

2. นักเรียนฟังครูอธิบายวิธีการบันทึกไฟล์ PowerPoint เป็นไฟล์รูปภาพ ชนิด JPEG เพื่อนำมาใช้ในโปรแกรม โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามทีละขั้นตอน หากนักเรียนมีข้อสงสัยให้ถามครูทันทีนะครับ

3. ครูสาธิตวิธีการนำไฟล์รูปภาพที่ได้จากการออกแบบมาใส่ในโปรแกรม SharpDevelop พร้อมกับแนะนำเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการออกแบบโปรแกรม โดยให้นักเรียนทำตามทีละขั้นตอน

4. เมื่อนักเรียนออกแบบหน้าจอโปรแกรมเสร็จแล้ว ครูสาธิตวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งให้โปรแกรมสามารถเปิดหน้าต่างใหม่ตามที่ต้องการได้ และสามารถซ่อนหน้าต่างที่ไม่ต้องการแสดง และปิดโปรแกรมได้ โดยให้นักเรียนทำตามทีละขั้นตอน

5. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการออกแบบหน้าจอโปรแกรม และการเขียนโปรแกรม

6. ภาระงาน : ครูให้นักเรียนพัฒนาโปรแกรมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวของตนเองให้สมบูรณ์ โดยสามารถทบทวนองค์ความรู้และวิธีการพัฒนาโปรแกรมได้จากคลิปวีดีโอ เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมภาษา C# เบื้องต้น

7. นักเรียนส่งผลงานของตนเอง โดยส่งเฉพาะไฟล์ .exe ที่อยู่ในโฟลเดอร์ Debug ให้ครูผู้สอนทางอีเมล์ krunattapon@gmail.com หรือหากทางเมล์ส่งไม่ได้ก็ส่งทางเฟซบุ๊คก็ได้ครับ

วิธีการส่งงาน ดูได้จากคลิปวีดีโอด้านล่างนี้นะครับ

——————————————————————–

Conclusion

1. นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมเบื้องต้น และการใช้คำสั่งเปิดหน้าต่าง ซ่อนหน้าต่าง และคำสั่งปิดโปรแกรม

2. ครูสรุปองค์ความรู้เพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนยังสรุปไม่ครบถ้วน

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.