4.2 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมและภาษา C#

ตัวชี้วัด

ม.4-6/8 ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

ม.4-6/12 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

2. อธิบายขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมได้

15line28ic6

Introduction…to…Content

1. ก่อนนะเริ่มเรียน นักเรียนร่วมกันทบทวนบทเรียนเรื่องหลักการแก้ปัญหาและภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้เรียนไปในครั้งที่ผ่านมาก่อนนะครับ จะได้เรียนต่อในครั้งนี้ด้วยความเข้าใจที่ต่อเนื่องกันครับ

2. นักเรียนร่วมกันคิดและอภิปรายว่าในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ควรจะมีขั้นตอนอะไรบ้างครับ (เช่น ต้องการพัฒนาโปรแกรมเพื่อคำนวณทางบัญชีให้บริษัทแห่งหนึ่ง)

3. สรุปประเด็นการอภิปรายเพื่อนำไว้เปรียบเทียบกับองค์ความรู้ที่ได้หลังเรียนนะครับ จะได้รู้ว่าเรามีพัฒนาการมากขึ้นมากน้อยเพียงใด

——————————————————————–

Learning

1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 6 คน แต่ละคนในกลุ่มเลือกหัวข้อขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคนละ 1 หัวข้อดังนี้

– การวิเคราะห์ปัญหา

– การออกแบบโปรแกรม

– การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

– การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม

– การทำเอกสารประกอบโปรแกรม

– การบำรุงรักษาโปรแกรม

2. นักเรียนที่ได้หัวข้อเดียวกับ รวมกลุ่มกันค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนเองได้รับจากเว็บไซต์ เป็นเวลา 15 นาที คลิกที่นี่ หรือ

หรือศึกษาคลิปวีดีโอขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ดังนี้ครับ

3. นักเรียนกลับกลุ่มของตนเอง และอธิบายองค์ความรู้ที่ตนเองได้ศึกษามาในหัวข้อที่ได้รับ ให้เพื่อนในกลุ่มได้รับฟัง

4. หลังจากศึกษาร่วมกันเสร็จแล้ว นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบความเข้าใจเนื้อหาบทเรียน โดยร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้ครับ

– ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง

– ขั้นวิเคราะห์ปัญหามีกระบวนการอย่างไร

– ผังงาน หมายถึงอะไร มีความสำคัญอย่างไร

– เอกสารประกอบโปรแกรม ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

5. ครูแนะนำภาษา C# และตัวอย่างการพัฒนาโปรแกรมจากโปรแกรม SharpDevelop

6. นักเรียนทดลองติดตั้งโปรแกรม และเข้าใช้งานโปรแกรม SharpDevelop โดยครูแนะนำองค์ประกอบและเครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรมให้นักเรียนเข้าใจ

7. นักเรียนทดลองใช้เครื่องมือต่างๆ โดยหากมีข้อสงสัยให้ยกมือถามครูผู้สอนทันทีนะครับ จะได้เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างพร้อมเพรียงกัน

8. การบ้าน : การพัฒนาโปรแกรมแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ครูให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างโปรแกรมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่พัฒนาจาก Sharp Develop โดยใช้โปรแกรม PowerPoint ช่วยในการออกแบบรูปภาพ และให้กลับไปศึกษาการใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม SharpDevelop พร้อมกับออกแบบรูปภาพแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่ตนเองต้องการด้วยโปรแกรม PowerPoint แล้วเสร็จเพื่อที่จะนำมาใช้ในการเรียนครั้งต่อไป

——————————————————————–

Conclusion

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การใช้งานโปรแกรม SharpDevelop

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.