ให้นักเรียนศึกษาประมวลการสอนต่อไปนี้ เพื่อให้ทราบว่าเรากำลังจะเรียนในเรื่องอะไร และสิ่งที่นักเรียนต้องรู้ เข้าใจ ทำ และปฏิบัติได้มีอะไรบ้างครับ

ทั้งนี้ในประมวลการสอนได้กำหนดไว้แล้วว่าเนื้อหาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 4 บทเรียน แต่ละบทได้บอกเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องเรียน จำนวนคาบเรียน และคะแนนในแต่ละหน่วยการเรียน ขอให้นักเรียนทำความเข้าใจกับประมวลการสอนนี้ เพื่อให้เข้าใจจุดมุ่งหมายของรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศครับ

นักเรียนสามารถศึกษาได้จากไฟล์เอกสารที่แสดงไว้ด้านล่าง หรือดาวน์โหลดจากลิงค์ต่อไปนี้ก็ได้ครับ คลิกเพื่อดาวน์โหลดประมวลการสอน