3.5 บริการบนอินเทอร์เน็ตและผลกระทบ

ตัวชี้วัด

ม.4-6/3 อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ม.4-6/9 ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายบริการบนอินเทอร์เน็ตประเภทต่างๆ ได้

2. บอกผลกระทบที่เกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

15line28ic6

Introduction…to…Content

1. ก่อนที่จะเริ่มเรียน นักเรียนมาร่วมกันทบทวนองค์ความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บที่ได้เรียนไปในครั้งที่ผ่านมาก่อนนะครับ

2. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและอภิปรายว่าตนเองเคยใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตอะไรบ้าง และได้รับผลกระทบอะไรจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้างครับ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ต่อไป

3. สรุปคำตอบไว้ เพื่อที่จะนำไปเปรียบเทียบหลังจากที่ผ่านการเรียนแล้วนะครับ จะได้จำและเข้าใจเนื้อหาทฤษฎีได้ดียิ่งขึ้น

——————————————————————–

Learning

1. ครูอธิบายบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตพร้อมยกตัวอย่างให้นักเรียนฟัง โดยนักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองไปพร้อมๆ กับที่ครูอธิบาย จากเอกสารต่อไปนี้ครับ คลิกที่นี่

2. ครูถามคำถามเกี่ยวกับบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน ได้แก่

– บริการด้านอีเมล์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมีอะไรบ้าง

– IP Address คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

– FTP คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

– จงบอก Social Media ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน และลักษณะเด่นหรือลักษณะสำคัญของ Social Media นั้นๆ คืออะไร จงอธิบาย

3. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 7 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจับฉลากเลือกภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต ได้แก่

  • Virus
  • Trojan
  • Warm
  • Spam Mail
  • Spyware
  • DDos
  • Phishing

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลจากเรื่องที่ตนเองได้รับจากอินเทร์เน็ต เกี่ยวกับความหมายของภัยคุกคามนั้น การโจมตี สถานการณ์ที่อาจจะพบเจอ และวิธีการป้องกันภัยคุกคามที่จับฉลากได้

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตที่ตนเองได้รับ กลุ่มละ 5 นาที พร้อมตอบคำถามข้อสงสัยของครูและเพื่อนอีก 5 นาที

6. ภาระงาน : นักเรียนทำใบงานที่ 5 เรื่องบริการบนอินเทอร์เน็ตและผลกระทบ จาก Google Form ในเว็บบล็อก ict4.nattapon.com ตามลิงค์ต่อไปนี้ครับ

7. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงานที่ 5

——————————————————————–

Conclusion

1. นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับบริการบนอินเทอร์เน็ตและผลกระทบ

2. ครูสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับบริการบนอินเทอร์เน็ตและผลกระทบเพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนยังอธิบายไม่ครบถ้วน

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.