3.3 โพรโตคอลและอุปกรณ์การสื่อสาร

ตัวชี้วัด

ม.4-6/3 อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจหลักการทำงานของโพรโตคอล

2. ยกตัวอย่างอุปกรณ์การสื่อสารได้

15line28ic6

Introduction…to…Content

1. นักเรียนร่วมกันทบทวนองค์ความรู้เรื่องสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากการเรียนในครั้งที่ผ่านมาก่อนนะครับว่ายังจำกันได้อยู่หรือเปล่า

2. โพรโตคอลจัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการสื่อสาร หากนักเรียนลองพิจารณาและวิเคราะห์ก่อนที่จะเริ่มเรียนนักเรียนจะวิเคราะห์ว่าโพรโตคอลหมายถึงอะไร มีหน้าที่สำคัญอย่างไร และถ้าหากเปรียบเทียบการสื่อสารระหว่างกัน โพรโตคอลจะเปรียบเสมือนกับอะไรครับ ลองคิดดูก่อนนะ!!!

3. สรุปคำตอบที่ได้ไว้ก่อนเพื่อเอาไว้เปรียบเทียบกับองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนในวันนี้ครับ

——————————————————————–

Learning

1. ครูบรรยายองค์ความรู้เกี่ยวกับโพรโตคอลให้นักเรียนทุกคนฟัง จาก PowerPoint นำเสนอ ครับ พร้อมตอบคำถามในประเด็นที่นักเรียนมีข้อสงสัย นักเรียนสามารถเปิด PowerPoint นี้ศึกษาไปพร้อมๆ กันกับที่ครูอธิบายได้เลย

2. ครูยกตัวอย่างโพรโตคอลประเภทต่างๆ ให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น เช่น โพรโตคอลในการสื่อสารระหว่างเว็บไซต์ ได้แก่ HTTP เป็นต้น และให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องโพรโตคอลเพิ่มเติม

3. หลังจากที่นักเรียนรู้จากโพรโตคอลแล้ว คราวนี้นักเรียนลองร่วมกันตอบคำถามอีกครั้งว่า โพรโตคอลหมายถึงอะไร มีหน้าที่สำคัญอย่างไร และถ้าหากเปรียบเทียบการสื่อสารระหว่างกัน โพรโตคอลจะเปรียบเสมือนกับอะไรครับ (หวังว่าคงจะตอบกันได้เนอะ)

4. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 6 คน แต่ละคนในกลุ่มเลือกอุปกรณ์การสื่อสารในระบบเครือข่ายคนละ 1 อุปกรณ์ ได้แก่

  • Hub
  • Switch
  • Access Point
  • Router
  • Wireless Lan
  • Media

5. นักเรียนที่เลือกอุปกรณ์การสื่อสารในระบบเครือข่ายเหมือนกันในแต่ละกลุ่ม แยกออกมาจับกลุ่มกันใหม่ พร้อมกับร่วมกันศึกษาอุปกรณ์การสื่อสารในระบบเครือข่ายนั้นๆ จากคลิปวีดีโอและเนื้อหาบทเรียนออนไลน์จากเว็บบล็อก ict4.nattapon.com เป็นเวลา 10 นาที

และ

6. นักเรียนแต่ละคนกลับไปยังกลุ่มเดิมของตนเอง พร้อมกับอธิบายสิ่งที่ตนเองได้ศึกษามาให้เพื่อนในกลุ่มได้รับฟัง เป็นเวลา 20 นาที

7. ครูถามคำถามนักเรียน โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้

– หน้าที่ของฮับและสวิตซ์คืออะไร

– ข้อแตกต่างระหว่างฮับกับสวิตซ์คืออะไร

– หน้าที่ของเราเตอร์คืออะไร แตกต่างจากอุปกรณ์ฮับและสวิตซ์อย่างไร

– แอคเซสพ้อยต์มีหน้าที่สำคัญอย่างไร

8. นักเรียนเล่นเกมเพื่อทบทวนและสรุปองค์ความรู้ จากเว็บไซต์ Quizlet.com หรือหากนักเรียนใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน สามารถเข้าสู่เกมได้จาก QR Code ต่อไปนี้

quizlet

——————————————————————–

Conclusion

1. นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับโพรโตคอลและอุปกรณ์การสื่อสาร

2. ครูสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับโพรโตคอลและอุปกรณ์การสื่อสารเพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนยังอธิบายไม่ครบถ้วน

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.