1.3 ข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู้

ตัวชี้วัด

ม.4-6/10 ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศaเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ม.4-6/13  บอกข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายและความแตกต่างของข้อมูลaสารสนเทศaและความรู้ได้

2. อธิบายลักษณะของข้อมูลที่ดีได้

3. อธิบายลักษณะการจัดเก็บข้อมูลได้

15line28ic6

Introduction…to…Content

1. ก่อนจะเรียนเรื่องต่อไป เราลองมาร่วมกันทบทวนความรู้เดิม เกี่ยวกับประโยชน์และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกันก่อนนะครับ ว่ายังพอที่จะจำได้หรือไม่?

2. จากนั้นครูจะยกตัวอย่างสิ่งที่เป็นข้อมูล และสิ่งที่เป็นสารสนเทศให้นักเรียนเห็นครับ  แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า สิ่งใดคือข้อมูลและสิ่งใดคือสารสนเทศ พร้อมบอกเหตุผลประกอบด้วยนะ ลองดูครับ เช่น

  • คะแนนสอบปลายภาคของนักเรียน
  • เกรดเฉลี่ยของนักเรียน
  • เปอร์เซ็นไทล์ของคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
  • ภาพถ่าย
  • ลำดับความสูงต่ำของนักเรียน

3. เมื่ออภิปรายแล้วลองสรุปเป็นคำตอบเก็บไว้เพื่อเปรียบเทียบหลังเรียนนะครับ ว่านักเรียนเข้าใจถูกหรือไม่?

——————————————————————–

Learning

1. นักเรียนลองสืบค้นข้อมูลเกี่ยวความหมายและลักษณะของข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้จากลิงค์ด้านล่างนี้ครับ หรือจากเว็บไซต์อื่นๆ เพิ่มเติมก็ได้ครับ

2. หลังจากนักเรียนศึกษาด้วยตนเองเสร็จแล้ว ครูจะกำหนดชุดของข้อมูลและสารสนเทศ และถามนักเรียนอีกครั้งว่า สิ่งใดคือข้อมูลและสิ่งใดคือสารสนเทศ เช่น

  • คะแนนสอบปลายภาคของนักเรียน
  • เกรดเฉลี่ยของนักเรียน
  • เปอร์เซ็นไทล์ของคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
  • ภาพถ่าย
  • ลำดับความสูงต่ำของนักเรียน

3. จากนั้นครูและนักเรียนสรุปคำตอบและเปรียบเทียบกับการตอบคำถามก่อนเรียนในตอนต้นชั่วโมง

4. ครูอธิบายลักษณะของข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ โดยนักเรียนสามารถศึกษาเอกสารการสอนด้านล่างนี้ประกอบไปพร้อมๆ กันได้เลยครับ

5. ครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าลักษณะของข้อมูลที่ดีเป็นอย่างไร โดยนักเรียนสามารถศึกษา ค้นคว้าได้จากเว็บบล็อกหรือเว็บไซต์อื่นๆ

6. ครูอธิบายลักษณะของข้อมูลที่ดี และการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยใช้ Google Drive

7. การบ้านวันนี้ : ให้นักเรียนสร้างฟอร์มเพื่อสอบถามข้อมูลที่นักเรียนคิดว่ามีประโยชน์ สามารถนำไปใช้งานและสรุปเป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าได้ และต้องไม่กระทบบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือผิดคุณธรรมจริยธรรม โดยทำการแชร์แบบฟอร์มที่สร้างไปยังหน้าเฟซบุ๊คของตนเอง แล้วเชิญชวนให้เพื่อนในเฟซบุ๊คช่วยตอบแบบสอบถาม โดยนักเรียนจะต้องนำผลการตอบแบบสอบถามมานำเสนอในการเรียนครั้งต่อไป

——————————————————————–

Conclusion

1. นักเรียนร่วมกันสรุปความหมายและความแตกต่างของข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ และสรุปลักษณะของข้อมูลที่ดี และการจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

2. ครูสรุปองค์ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ใน ประเด็นที่นักเรียนยังอธิบายไม่ครบถ้วน

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.