4.5 พัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา

ตัวชี้วัด

ม.4-6/6 เขียนโปรแกรมภาษา

ม.4-6/7 พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

ม.4-6/8 ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

ม.4-6/12 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกแบบโปรแกรมเพื่อใช้แก้ปัญหาการคำนวณสูตรคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อใช้แก้ปัญหาการคำนวณสูตรคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

15line28ic6

Introduction…to…Content

1. นักเรียนร่วมกันทบทวนบทเรียนเรื่องการพัฒนาโปรแกรมคำนวณและโครงสร้างควบคุมแบบทางเลือก ที่ได้เรียนไปในครั้งที่ผ่านมาก่อนนะครับ จะได้เป็นการตรวจสอบว่านักเรียนจำและเข้าใจการพัฒนาโปรแกรมด้วย Sharp Develop มากน้อยเพียงใด

2. นักเรียนร่วมกันคิดและอภิปรายว่านักเรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาด้านใดหรือเรื่องอะไรได้บ้างครับ ยกตัวอย่างโปรแกรมาเลยนะครับ

3. เมื่อได้คำตอบมากพอ นักเรียนสรุปแนวทางการตอบคำถามของนักเรียนเก็บไว้นะครับ และครูก็คอยให้คำแนะนำและอธิบายเพิ่มเติม

——————————————————————–

Learning

1. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละไม่เกิน 5 คน

2. แต่ละกลุ่มเลือกบทเรียนวิชาฟิสิกส์กลุ่มละ 1 บทเรียนครับ โดยให้เลือกบทเรียนฟิสิกส์ตั้งแต่ระดับชั้น ม.4 – ม.6

3. ครูแนะนำตัวอย่างโปรแกรมคำนวณทางฟิสิกส์ และแนะนำให้นักเรียนเห็นถึงองค์ประกอบต่างๆ ของโปรแกรมและแนวทางในการนำไปพัฒนาเป็นโปรแกรมของตนเอง ได้แก่ การจัดวางเนื้อหา การเขียนโปรแกรมคำนวณสูตร และการออกแบบโปรแกรม

heatgas

4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มทำโครงงานคอมพิวเตอร์ของตนเอง โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

– โปรแกรมมีการแสดงเนื้อหาครบถ้วนตามบทเรียนที่ได้รับไป พร้อมกับตัวอย่างประกอบ

– โปรแกรมมีการคำนวณตามสูตรที่อยู่ในบทเรียนนั้นๆ ครบทุกสูตร

– การออกแบบโปรแกรมมีความเหมาะสมกับเรื่องหรือเนื้อหาที่ได้รับ

6. กำหนดการส่งชิ้นงานก่อนการสอบปลายภาคเรียน (วันที่ 16 ก.ย. 2559) โดยส่งเป็นแผ่นซีดีโปรแกรมพร้อมออกแบบกล่องบรรจุให้สวยงามสอดคล้องกับเรื่องหรือเนื้อหาบทเรียนนั้นๆ

——————————————————————–

Conclusion

1. นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา

2. ครูสรุปองค์ความรู้เพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนยังสรุปไม่ครบถ้วน

3. นักเรียนสอบเก็บคะแนนท้ายบทเรียน

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.