3.2 สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ตัวชี้วัด

ม.4-6/3 อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ม.4-6/9 ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลได้

2. อธิบายการทำงานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 

15line28ic6

Introduction…to…Content

1. ก่อนจะเรียนเรื่องต่อไปนักเรียนร่วมกันทบทวนองค์ความรู้เรื่องการสื่อสารข้อมูล เกี่ยวกับองค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล และประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูลดูก่อนนะครับ ว่ายังจำกันได้หรือไม่

2. เมื่อทบทวนแล้ว นักเรียนก็จะรู้ว่าการสื่อสารข้อมูลเป็นการส่งข้อมูลระหว่างผู้รับกับผู้ส่ง ซึ่งก็จะต้องมีสื่อกลางในการรับส่งข้อมูล ดังนั้นนักเรียนลองคิดวิเคราะห์ร่วมกันสิครับว่าการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายนั้น มีสื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารกี่ประเภท อะไรบ้าง

3. สรุปคำตอบและบันทึกไว้เปรียบเทียบกับองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนนะครับ ว่าสิ่งที่ร่วมกันคิดวิเคราะห์มานั้นถูกต้องหรือไม่

——————————————————————–

Learning

1. นักเรียนศึกษาเอกสารองค์ความรู้เกี่ยวกับสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลดังนี้ครับ โดยฟังครูอธิบายไปพร้อมๆ กันหรือจะศึกษาด้วยตนเองก่อนก็ได้ครับ คลิกที่นี่

2. นักเรียนร่วมกันตอบคำถามอีกครั้งว่า การสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายนั้น มีสื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารกี่ประเภท อะไรบ้าง

3. นักเรียนศึกษาองค์ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลจากใบความรู้ต่อไปนี้ครับ

4. นักเรียนแบ่งกล่มๆ ละ 5 คน แต่ละคนในกลุ่ม เลือกรูปแบบเครือข่ายคนละ 1 รูปแบบ

5. นักเรียนที่เลือกรูปแบบเครือข่ายเหมือนกันในแต่ละกลุ่ม แยกออกมาจับกลุ่มกันใหม่ พร้อมกับร่วมกันศึกษารูปแบบเครือข่ายนั้นๆ จากคลิปวีดีโอและเนื้อหาบทเรียนออนไลน์จากเว็บบล็อก ict4.nattapon.com เป็นเวลา 10 นาที

หลังจากดูวีดีโอ นักเรียนสามารถศึกษารายละเอียดรูปร่างเครือข่ายแต่ละแบบจาก PowerPoint ต่อไปนี้ครับ

หรือจากใบความรู้ต่อไปนี้ครับ

6. นักเรียนแต่ละคนกลับไปยังกลุ่มเดิมของตนเอง พร้อมกับอธิบายสิ่งที่ตนเองได้ศึกษามาให้เพื่อนในกลุ่มได้รับฟัง เป็นเวลา 20 นาที

7. ครูถามคำถามนักเรียน โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้

– รูปแบบเครือข่ายในห้องเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่นี้เป็นมีรูปแบบเครือข่ายแบบใด

– รูปแบบเครือข่ายแต่ละประเภท มีข้อดี ข้อเสีย อย่างไร

– รูปแบบเครือข่ายใดต้องใช้ Hub หรือ Switch เป็นอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ

8. นักเรียนเล่นเกมเพื่อทบทวนและสรุปองค์ความรู้ จากเว็บไซต์ Quizlet.com หรือหากต้องการเล่นเกมนี้ผ่านโทรศัพท์มือถือ ก็สามารถสแกน QR-Code ต่อไปนี้ได้เลยครับ

quizlet

——————————————————————–

Conclusion

1. นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2. ครูสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนยังอธิบายไม่ครบถ้วน

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.