3.1 การสื่อสารข้อมูล

ตัวชี้วัด

ม.4-6/3 อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจบทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายของคอมพิวเตอร์

2. ยกตัวอย่างการสื่อสารข้อมูลได้

15line28ic6

Introduction…to…Content

1. นักเรียนดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย แล้วร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายว่าการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและการทำงานอย่างไร และมีองค์ประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง

คลิปวีดีโอสำหรับเรียนรู้เพิ่มเติมครับ

2. สรุปเป็นกลุ่มของคำตอบแล้วบันทึกไว้เปรียบเทียบกับองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนนะครับ ว่านักเรียนตอบได้ถูกต้องหรือไม่

——————————————————————–

Learning

1. นักเรียนศึกษาบทเรียนออนไลน์ เรื่องการสื่อสารข้อมูลสำหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ ความหมาย ประโยชน์ และองค์ประกอบของระบบเครือข่าย จากเอกสารต่อไปนี้ครับ คลิกที่นี่

2. จากนั้นนักเรียนร่วมกันตอบคำถามในตอนต้นชั่วโมงอีกครั้งนะครับ ในประเด็นดังนี้

– การสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึงอะไร

– ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันและการทำงานมีอะไรบ้าง

– องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายมีอะไรบ้าง

3. ครูเฉลยคำตอบพร้อมกับอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนยังตอบคำถามไม่ครบถ้วน

4. ครูให้นักเรียนศึกษาองค์ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาณที่ใช้ในระบบการสื่อสาร การถ่ายโอนข้อมูล และรูปแบบการรับส่งข้อมูล เป็นเวลา 15 นาทีจากเอกสารต่อไปนี้ครับ คลิกที่นี่

5. จากนั้นนักเรียนลองร่วมกันตอบคำถามต่อไปนี้ดูนะครับ ว่าหลังจากที่ศึกษด้วยตนเองแล้ว นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ได้หรือไม่

– สัญญาณที่ใช้ในระบบการสื่อสารมีกี่ประเภท อะไรบ้าง และแต่ละประเภทมีข้อดีข้อเสียอย่างไร

– การถ่ายโอนข้อมูลแบบขนานแตกต่างจากแบบอนุกรมอย่างไร และสถานการณ์ใดที่ควรเลือกใช้การถ่ายโอนแต่ละประเภท

– จงยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่มีรูปแบบการรับส่งข้อมูลแต่ละประเภท

6. ครูเฉลยคำตอบ พร้อมกับอธิบายเพิ่มเติม

7. นักเรียนสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลจากเอกสารต่อไปนี้

8. ภาระงาน : ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 3 เรื่องการสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใน Google Form จากเว็บบล็อก ict4.nattapon.com เป็นเวลา 15 นาที

9. เมื่อนักเรียนทุกคนทำใบงานเสร็จเรียบร้อยครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบในใบงานพร้อมๆ กันเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและสร้างความเข้าใจ

——————————————————————–

Conclusion

1. นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2. ครูสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนยังอธิบายไม่ครบถ้วน

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.