2.4 ระบบจำนวนและเลขฐาน

ตัวชี้วัด

ม.4-6/5 แกปญหาดวยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจระบบจำนวนและการแปลงเลขฐานได้

2. สามารถแปลงเลขฐานตามที่กำหนดได้

15line28ic6

Introduction…to…Content

1. ก่อนที่จะเริ่มเรียนเรื่องใหม่ เรามาร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นกันก่อนนะครับ ว่ายังจำกันได้อยู่มั๊ยเอ่ยยยย

2. นักเรียนลองร่วมกันอภิปรายว่าระบบคอมพิวเตอร์มีการส่งผ่านข้อมูลกันอย่างไร ข้อมูลที่ส่งระหว่างหน่วยต่างๆ ในคอมพิวเตอร์มีลักษณะอย่างไรครับ (คิด คิด คิด)

3. สรุปก็คือ การส่งข้อมูลระหว่างหน่วยต่างๆ ในคอมพิวเตอร์อยู่ในรูปแบบของตัวเลข ซึ่งมีทั้งเลขฐานสอง ฐานแปด ฐานสิบหก และฐานสิบ นั่นเองครับ นั่นก็หมายความว่า ในครั้งนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่อง เลขฐาน ครับ

——————————————————————–

Learning

1. เรามาเริ่มจากฟังครูเล่าและอธิบายถึงความสำคัญและความจำเป็นของการใช้เลขฐานในการสื่อสารกันระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในคอมพิวเตอร์กันก่อนนะครับ

2. นักเรียนศึกษาวิธีการแปลงเลขฐานจากเอกสารต่อไปนี้ครับ โดยครูจะอธิบายพร้อมยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจไปพร้อมๆ กัน ซึ่งสิ่งที่นักเรียนควรจะต้องทำได้ก็คือ

  • แปลงเลขฐานสิบไปเป็นเลขฐานต่างๆ
  • แปลงเลขฐานต่างๆ กลับไปเป็นเลขฐานสิบ
  • แปลงเลขฐานต่างๆ ไปเป็นเลขฐานที่ไม่ใช่เลขฐานสิบ เช่น การแปลงเลขฐานสองไปเป็นฐานแปด โดยสาธิตวิธีการแบบปกติและแบบทางลัด

3. เมื่อนักเรียนเรียนรู้วิธีการแปลงเลขฐานในวิธีการต่างๆ ไปแล้ว คราวนี้ก็มาลองทำโจทย์ดูนะครับ โดยโจทย์จะอยู่ใน Google Form ครับ

4. ครูเฉลยคำตอบ และวิธีการแปลงเลขฐานให้นักเรียนทุกคนเข้าใจครับ

——————————————————————–

Conclusion

1. นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนที่ 2 เรื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จากเว็บไซต์ Quizizz.com ทำเสร็จแล้วก็ไปดูคะแนนเก็บจากเมนูคะแนนนักเรียนด้วยนะครับ จะได้รู้ว่าตอนนี้เรามีคะแนนเก็บอยู่เท่าไหร่แล้ว จากลิงค์ด้านล่างนี้เลย

2. นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการแปลงเลขฐานอีกครั้ง

3. นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนเรื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

4. ครูสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนยังอธิบายไม่ครบถ้วน

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.