2.1 องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

ตัวชี้วัด

ม.4-6/2 อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้

2. อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้

15line28ic6

Introduction…to…Content

1. ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหา นักเรียนลองยกตัวอย่างอุปกรณ์ต่างๆ ที่จัดเป็นคอมพิวเตอร์คนละ 1 อุปกรณ์ เช่น ทีวี นาฬิกา ระบบในรถยนต์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

2. หลังจากที่นักเรียนยกตัวอย่างแล้ว นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่ยกตัวอย่างมานั้น ทำไมถึงจัดเป็นคอมพิวเตอร์ และมีองค์ประกอบหรืออุปกรณ์อะไรที่มีลักษณะหรือหน้าที่เหมือนกันบ้างครับ

3. เมื่อได้คำตอบไว้ในใจแล้ว ก็จำหรือบันทึกไว้ก่อนนะครับ เอาไว้เปรียบเทียบหลังเรียนว่านักเรียนคิดถูกหรือไม่

——————————————————————–

Learning

1. จากตอนต้นที่นักเรียนได้อภิปรายร่วมกันไป นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าองค์ประกอบที่สำคัญที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต้องมี มีอะไรบ้าง

2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ จากนั้นครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจับสลากเลือกองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากเว็บบล็อก ict4.nattapon.com หรือเว็บไซต์อื่นๆ เป็นเวลา 15 นาที และเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอ คลิกที่นี่

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอในหัวข้อที่ตนเองได้รับ กลุ่มละ 5 นาที เมื่อนำเสนอเสร็จ ครูและเพื่อนสอบถามข้อสงสัยต่างๆ อีก 5 นาที

4. ครูสรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนทุกคนเข้าใจอีกครั้ง

5. ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

6. หลังจากดูคลิปวีดีโอหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์แล้ว ครูสุ่มนักเรียน 3-5 คน ให้อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์หลังจากที่ได้ดูคลิปวีดีโอไปแล้วครับ

7. ครูสรุปหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนทุกคนเข้าใจอีกครั้ง เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นและเกิดความรู้ที่คงทน และนักเรียนสามารถทบทวนความรู้เพิ่มเติมได้จากใบความรู้เรื่ององค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ต่อไปนี้ครับ

8. ครูให้นักเรียนทุกคนทำใบงานที่ 1 เรื่ององค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ผ่าน Google Form ที่ครูทำไว้ในเว็บบล็อก ict4.nattapon.com เป็นเวลา 15 นาที ตามลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

9. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงาน และตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียน

——————————————————————–

Conclusion

1. นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

2. ครูสรุปองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนยังอธิบายไม่ครบถ้วน

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.