1.4 จริยธรรมในโลกของข้อมูล

ตัวชี้วัด

ม.4-6/13  บอกข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายจริยธรรมในการใช้ข้อมูล และพรบ.คอมพิวเตอร์ได้

15line28ic6

Introduction…to…Content

1. ก่อนจะเรียนเรื่องนี้ ให้นักเรียนลองทบทวนความรู้เดิม เกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู้ ก่อนครับ ว่ายังจำกันได้หรือไม่?

2. จากนั้นครูจะยกตัวอย่างการใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่ผิดคุณธรรม จริยธรรม เช่น การแชร์ข้อมูลที่ไม่มีการตรวจสอบ การทำความผิดตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ผิดจริยธรรม เช่น

มะนาวโซดาไม่รักษามะเร็ง

3. จากนั้นให้นักเรียนลองยกตัวอย่างสถานการณ์อื่นๆ ที่มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศอย่างไม่ถูกต้อง พร้อมร่วมกันบอกแนวทางแก้ไข

——————————————————————–

Learning

1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 10 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจับฉลากเลือกสถานการณ์ที่มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์จากครูผู้สอนครับ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาสถานการณ์ และศึกษาสรุปเนื้อหา พรบ.คอมพิวเตอร์ จากเว็บบล็อก ict4.nattapon.com เพื่อจับประเด็นว่าสถานการณ์ที่กำหนด มีการกระทำความผิดในมาตราใด โดยครูให้เวลาแต่ละกลุ่ม 10 นาที ตามลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ

3. แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ ผลการศึกษาวิเคราะห์หน้าชั้นเรียนครับ

4. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พรบ. คอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการกระทำความผิดในมาตราต่างๆ จาก PowerPoint ครับ

5. ตอนนี้เราก็เรียนจบบทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว คราวนี้นักเรียนลองร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่เรียนในบทที่ 1 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูนะครับ ว่ายังสรุปได้ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ และเป็นการทบทวนก่อนการสอบเก็บคะแนนด้วยครับ

6. ภาระงาน : เพื่อให้นักเรียนจำและเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับเป็นแผนภาพผ่านเครื่องมือออนไลน์โดยใช้เว็บไซต์ Cacoo.com หากทำไม่เสร็จในห้องเรียนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำกลับไปทำเป็นการบ้านครับ

ส่งการบ้าน แต่ละกลุ่มบันทึกแผนภาพเป็นไฟล์ jpg แล้วส่งเข้า Padlet.com ตามลิงค์ต่อไปนี้ครับ

ผลการส่งงานดูได้จากลิงค์ต่อไปนี้ครับ

——————————————————————–

Conclusion

1. นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ในเรื่องจริยธรรมในโลกของข้อมูล

2. ครูสรุปองค์ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ใน ประเด็นที่นักเรียนยังอธิบายไม่ครบถ้วน

3. นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนที่ 1 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากเว็บไซต์ Quizizz.com

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.