1.1 ความหมายและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตัวชี้วัด

ม.4-6/1 อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้

2. อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศได้

15line28ic6

Introduction…to…Content

1. นักเรียนดูลิปวีดีโอเรื่องบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ดังต่อไปนี้ครับ

2. หลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปวีดีโอข้างต้นแล้วนักเรียนคิดว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงานและการดำเนินชีวิตมีความสำคัญอย่างไรบ้างเอ่ย?

——————————————————————–

Learning

1. นักเรียนตั้งใจฟังครูอธิบายความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากนั้นนักเรียนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าว จากเนื้อหาต่อไปนี้ครับ.

2. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจับฉลากเลือกหัวข้อองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศจากครูผู้สอน จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความหมายและรายละเอียดขององค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตนเองได้รับจากลิงค์ด้านล่างนี้

3. เมื่อเรียนรู้ในกลุ่มของตนเองเสร็จสิ้นให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้แล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน โดยส่งตัวแทนออกมานำเสนอความหมายและรายละเอียดขององค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับ

4. นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

  • ระบบสารสนเทศมีหมายความว่าอย่างไร
  • “IT” ย่อมาจากคำว่าอะไร
  • องค์ประกอบของระบบสารสนเทศมีกี่ประเภทaอะไรบ้าง
  • ส่วนใดขององค์ประกอบของระบบสารสนเทศaที่สำคัญที่สุด
  • ซอฟต์แวร์ระบบaและซอฟต์แวร์ประยุกต์แตกต่างกันอย่างไร

5. ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากเว็บไซต์ www.quizlet.com หรือหากนักเรียนใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน สามารถเข้าสู่เกมได้จาก QR Code ต่อไปนี้

quizlet

6. นักเรียนศึกษาตัวอย่างเว็บบล็อกจากคุณครูที่สร้างด้วย www.wordpress.com

7. การบ้าน นักเรียนทุกคนสร้างเว็บบล็อคของตนเอง โดยเรียนรู้วิธีการสร้าง เว็บบล็อคจากเอกสารที่ครูใส่ไว้ในเว็บ ict4.nattapon.com แล้วส่ง url เว็บบล็อกของตนเองผ่านทาง google form ที่ครูกำหนดไว้

  • วิธีการสร้าง Blog ด้วย wordpress

——————————————————————–

Conclusion

1. นักเรียนร่วมกันสรุปความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. ครูสรุปความหมายและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มเติมใน

ประเด็นที่นักเรียนยังอธิบายไม่ครบถ้วน

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.