ความหมายและลักษณะของข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้